Activities Under MOU in Fiscal Year 2023

กิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566